آخرین اخبار
انتشار هفدهمين شماره خبرنامه پارك فناوري پرديس بازديد هيات رسانه‌اي ايتاليا از پارك فناوري پرديس بررسي فرصت‌ها  و پتانسيل‌هاي پارك فناوري پرديس در بازديد سفير بلغارستان برگزاري چهارمين نشست سراسري فن‌بازارهاي منطقه‌اي در تبريز مشاركت اعضاي فرهنگستان علوم در صندوق موقوفات جايزه مصطفي(ص) سينماگران در پارك فناوري پرديس انتخاب شركت آراپژوهش به‌عنوان واحد نمونه صنعتي استان تهران