آخرین اخبار
بازدید مديران مراكز رشد علوم پزشكي سراسر كشور از پارک فناوری پردیس فن بازار برای تجارت فناوری شتابدهنده ها و تقویت کارآفرینی سیلیکون‌ولی ایرانی تور علمی فرهنگی دانش آموزان کردستانی تأسیس نخستین شتابدهنده زیست‌ فناوری پزشکی کشور پیوند «آموزه‌های علمی» و «دانش‌کار محور» در پارک فناوری پردیس