آخرین اخبار
ساخت محصولی نوین جهت جدایش آب ترش از از سایر فرآورده‌های نفتی اولین دوره جایزه انتقال فناوری شبکه تبادل فناوری دی – هشت (D-8 TTEN) اعطا شد بازدید نخبگان کشور از پارک فناوری پردیس واگذاري واحدهاي مجتمع نوآوران پارك فناوري پرديس اتمام داوري جایزه بهترین انتقال فناوری سال 2015 هشت كشور اسلامي پارک فناوری پردیس را رو به رشد و آینده‌دار می‌بینم نقش شرکت anetwork در رونق کسب و کار