ارتباط با ما

آخرین اخبار

27 آبان 1398
27 آبان 1398
تعداد فن‌بازارهای تحت شبکه فن‌بازار ملی ایران به 22 رسید

هماهنگي بازديد از پارك

 


به منظور برنامه‌ريزي دقيق جهت بازديد از پارك فناوري پرديس یا شعب پارک، اقدامات ذيل مورد نظر مي‌باشد:


تدوين درخواست بازديد:

در سربرگ سازمان/نهاد/شركت متقاضي بازديد- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه


مخاطب نامه: 

- سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با رويكرد عضویت در پارک: جناب آقای مهندس عسكري؛ مدیرکل جذب و پذيرش واحدهاي فناور پارک فناوری پردیس

- مراکز پژوهشی: جناب آقای مهندس قنبرپور؛ معاون توسعه نوآوري پارک فناوری پردیس

- بازدیدهای دانشجویی: جناب آقای جباری‌پور؛ مديركل ترويج و توسعه خوشه‌هاي نوآوري پارک فناوری پردیس

- بازدید از کارخانه نوآوری آزادی-کارخانه نوآوری های‌وی: جناب آقای عظیمیان؛ مدیر کارخانه نوآوری آزادی و امور شعب پارک فناوری پردیس

- سایر دستگاههای دولتی: جناب آقاي مهندس خالقيان، مديركل ارتباطات و امور بين‌الملل پارك فناوري پرديس

- درخصوص شرکتهای خصوصی و واحدهای فناور: پس از ارسال درخواست عضویت و آغاز فرایند جذب و پذیرش، هماهنگی بازدید از پارک فناوری پردیس از سوی کارشناسان اداره کل امور شرکتهای دانش بنیان به عمل خواهد آمد.نكات مندرج در نامه: 

-اشاره به نام و سمت بازديدكنندگان با قيد تعداد

-اشاره به اهداف بازديد

-تعيين دو تاريخ و زمان پيشنهادي براي بازديد

-معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.


نحوه ارسال:

پس از تهيه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره 76250100-021 دورنگار گردد.

پس از ارسال دورنگار حتما از دبيرخانه پارك به شماره 76250250-021 داخلي 4447 پيگيري وصول انجام گردد.