شما اینجا هستید.: خانهپادکستانتشاراتفصل‌نامه

انتشارات

آخرین اخبار

28 دی 1395
حمایت 50 درصدی وزارت صمت به منظور حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس؛
27 دی 1395
50 درصد هزینه ها تحت پوشش پارک فناوری پردیس؛

فصل‌نامه


فصلنامه پارک فناوری پردیس که هماکنون دوازدهمين سال انتشار خود را سپری میکند؛ زمینهای برای اطلاعرسانی آخرین رویدادها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس و شرکتهای دانشبنیان عضو محسوب میشود. این فصلنامه در پایان هر فصل برای مخاطبین خاص از جمله رووسای قوا، وزرا و مدیران ارشد دولتی، مدیران دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مدیران پارک ها و مراکز رشد، بنگاهها و شرکتها بزرگ صنعتی و مالی و شرکتهای دانشبنیان ارسال میشود. جامعه مخاطبین این فصلنامه به بیش از هزار مشترک میرسد. 
 فصلنامه پارک فناوری پردیس، حاوی مطالبی از قبیل مقالات علمی در حوزه مدیریت فناوری و تجاریسازی، معرفی آخرین تحولات در حوزه فناوری کشور، بازار فناوری، دستاوردهای شرکتهای عضو پارک، مصاحبه با مدیران عامل شرکتهای عضو پارک، گزارش رویدادهای ملی و بین المللی پارک، گزارشهای خبری، اخبار و بخش بین الملل میباشد. 

این نشریه در بخش تامین محتوا با همکاری و مشارکت شرکتهای دانشبنیان عضو و نیز دانشجویان و پژوهشگران حوزههای مختلف مدیریت فناوری و مراکز وابسته از جمله فن بازارهای منطقهای، مراکز رشد اقماری و سایر مراکز وابسته به پارک فناوری پردیس منتشر میشود.