شما اینجا هستید.: خانهپادکستانتشاراتفصل‌نامه

انتشارات

آخرین اخبار

28 مرداد 1396
رونمایی از محصول شرکت کیلوپیکو مستقر در پارک فناوری پردیس؛
24 مرداد 1396
راه اندازی فن بازار تخصصی صنعت گاز و توسعه بازار فناوري شركت‌هاي فعال در این صنعت ؛

فصل‌نامه


فصلنامه پارک فناوری پردیس که هماکنون دوازدهمين سال انتشار خود را سپری میکند؛ زمینهای برای اطلاعرسانی آخرین رویدادها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس و شرکتهای دانشبنیان عضو محسوب میشود. این فصلنامه در پایان هر فصل برای مخاطبین خاص از جمله رووسای قوا، وزرا و مدیران ارشد دولتی، مدیران دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مدیران پارک ها و مراکز رشد، بنگاهها و شرکتها بزرگ صنعتی و مالی و شرکتهای دانشبنیان ارسال میشود. جامعه مخاطبین این فصلنامه به بیش از هزار مشترک میرسد. 
 فصلنامه پارک فناوری پردیس، حاوی مطالبی از قبیل مقالات علمی در حوزه مدیریت فناوری و تجاریسازی، معرفی آخرین تحولات در حوزه فناوری کشور، بازار فناوری، دستاوردهای شرکتهای عضو پارک، مصاحبه با مدیران عامل شرکتهای عضو پارک، گزارش رویدادهای ملی و بین المللی پارک، گزارشهای خبری، اخبار و بخش بین الملل میباشد. 

این نشریه در بخش تامین محتوا با همکاری و مشارکت شرکتهای دانشبنیان عضو و نیز دانشجویان و پژوهشگران حوزههای مختلف مدیریت فناوری و مراکز وابسته از جمله فن بازارهای منطقهای، مراکز رشد اقماری و سایر مراکز وابسته به پارک فناوری پردیس منتشر میشود.