اخبار و رویدادها

اخبار
28 دی 1395
حمایت 50 درصدی وزارت صمت به منظور حضور شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس؛
27 دی 1395
50 درصد هزینه ها تحت پوشش پارک فناوری پردیس؛
19 دی 1395
در حاشیه فستیوال نوآوری های صنعت مواد غذایی انجام شد؛
19 دی 1395
معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی در فستیوال نوآوری های صنعت مواد غذایی:
19 دی 1395
مهندس قنبرپور در در فستیوال نوآوری صنعت مواد غذایی:
19 دی 1395
رئیس تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در فستیوال نوآوری صنعت مواد غذایی
19 دی 1395
در پنجمین فستیوال بازار دارایی فکری صورت گرفت؛
18 دی 1395
با هدف آماده سازی مخترعین منتخب فستیوال نوآوری‌های صنعت مواد غذایی؛