اخبار
29 آبان 1397
دورهمی برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی؛
29 آبان 1397
برگ زرین دیگر در کارنامه افتخارات پارک فناوری پردیس؛
28 آبان 1397
گفت و گو با طراح و تولیدکننده سامانه حمل و نقل هوشمند:
28 آبان 1397
26 آبان 1397
26 آبان 1397
26 آبان 1397
بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید عرصه فناوری و نوآوری کشور؛
22 آبان 1397
فراخوان شناسایی شرکت های دانش‌بنیان و فناور توانمند:
21 آبان 1397
با محوریت WIPO، با همکاری مرکز مالکیت معنوی و با مشارکت پارک فناوری پردیس برگزار شد؛