رویـدادهـا

فهرست مطالب:

- تبيين و چهارچوب‌بندی پارک‌ها
 
- مخاطرات، روندها، شيوه ها و چارچوب‌های پارک
 
- پارک‌های تجاری: فرصت‌ها، امكان‌سنجی و برنامه‌ريزی
 
- مديريت سازمان و گسترش پارک
 
- گسترش، پيشبرد، انتقال ، بازاريابی و پذيرش تجاری
 
- روندهای جديد در مديريت يک پارک

توسعه مجدد پارک‌های فناوری

توسعه مجدد پارک‌های فناوری

گردآوری تدوین: پارک فناوري پرديس

سال چاپ: زمستان ۸۴

تعداد صفحات: 154

 

   هميشه برای مديران مطرح بوده كه يک پارک فناوری چيست و چگونه طراحی و پياده سازی می‌شود . بسياری يک پارک فناوری را يک توسعه مبتنی بر مالكيت تعريف نموده‌اند كه: كيفيت بالایی دارد، محيط فيزيکی مشابه پارک يا فضای سبز دارد، در فاصله معقولی از موسسات تحقيقاتی و دانشگاهی قرار دارد و بر فعاليت‌هايی كه رشد تحقيقات، تجاری‌سازی فناوری و فعاليت‌های مبتنی بر دانش را تشويق می‌كند، تاكيد دارد. بر اساس تعاريف فوق صدها پارک تاكنون در جهان ايجاد شده است و در ايران نيز تلاش‌هايی در اين خصوص شروع شده است. كتاب پيش روی شما مطالب جامعی است كه اتحاديه اروپا در اين حوزه انجام داده و دارای مطالب مناسب و جامعی می‌باشد.

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار