رویـدادهـا

فهرست مطالب:

فصل اول: اصول و جنبه‌های علمی
فصل دوم: ابتكار عمل در كشورهای توسعه يافته منتخب
فصل سوم: ابتكار عمل در كشورهای تازه صنعتی شده منتخب
فصل چهارم: ابتكار عمل در كشورهای در حال توسعه منتخب
فصل پنجم: ابتكار عمل كشورهای عرب عضو كميته اقتصادی-اجتماعی آسيای غربی
فصل ششم: چهارچوبی برای اقدامات آينده
ضمايم

سمت و سوی فناوری

سمت و سوی فناوری در قرن بيست و يكم (با تأكيد بر نقش پارک‌هاي فناوری)

گردآوری تدوین: پارک فناوری پرديس

سال چاپ: تابستان 86

تعداد صفحات: 285

  امروزه سرعت يافته‌های پژوهشی، طراحی و ساخت محصولات تكنولوژيک در جهان در حال فزونی می‌باشد كه البته بخشی از آن به دليل ايجاد زيرساخت‌ها، بسترها و كانون‌های تكنولوژيكی از جمله مراكز رشد، پارک‌های فناوری، خوشه‌های صنعتی و تكنوپول‌ها می‌باشد.
در اين كتاب سعی بر اين شده است تا مطالبی در مورد موارد فوق با ذكر مثال‌های موردی (مطالعات تطبيقی) بيان گردد و همچنين به ابتكارات علمی و صنعتی كشورهای توسعه يافته، تازه توسعه يافته و در حال توسعه اشاراتی شده است.
مطالعه اين كتاب برای آشنايی بيش از پيش خواننده با بسترهای مبادلات فناوری و كانون‌های توسعه تكنولوژيكی بسيار مناسب بوده و اميد است كه بتواند در سياستگذاری و برنامه‌ريزی موضوع در كشور و پياده‌سازی بهتر پارک فناوری كمک شايانی را ارائه نمايد.
 

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir