رویـدادهـا

نظام نو آوری آلمان

تجربیات نظام های نوآوری جهان تجربه زیسته نظام نوآوری آلمان

گردآوری تدوین: نعیمه محمدی - وحید مقصودی

ناشر: پارک فناوری پرديس

صاحب امتیاز: پارک فناوری پردیس‏‫

نویسنده: زهرا حیدری نژاد

سال چاپ: تابستان 1401

شابک: 8-3-94053-622-978

تعداد صفحات: 90

کتاب تجربه زیسته نظام نوآوری آلمان با هدف انتقال تجربه و درس‌آموخته‌های نظام‌ نوآوری کشور آلمان از مصاحبه با جناب آقای مقصودی و سرکار خانم محمدی تدوین شده است. هدف کتاب های تجربه زیست شناخت کامل نظام نوآوری کشورهای جهان نمی‌باشد بلکه هدف انتقال تجربیات و درس آموخته‌های افراد در نظام‌های نوآوری سایر کشورها است.لذا این کتاب ماحصل تجربیات جناب آقای مقصودی و سرکار خانم محمدی و مطالب گردآوری شده در خصوص نظام نوآوری کشور آلمان می‌باشد.

پشتوانه این اثر، مصاحبه و گردآوری استاد متعددی می‌باشد که این درس‌آموخته‌ها را می‌توان برای زیست‌بوم نوآوری ایران و مدیران و کارشناسان حاضر و آینده مفید و کارآمد دانست. آنچه مدنظر است، رشد دانش بومی در حوزه‎ی نظام‌های نوآوری جهان و تجربه از درس‌آموخته‌های دیگر کشورهاست و امید است صاحب‌نظران و مدیران امور فناوری و نوآوری کشور به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir