رویـدادهـا

مدیر عامل شرکت Andisheh simorgh yas Co

علی پنيريان

مدیرعامل

سال تاسیس: 1395

تعداد پرسنل: 10 نفر

حوزه فناوری: شتابدهنده

محل استقرار: پارک فناوری پردیس

نحوه اداره شرکت: سهامی خاص

دفتر مرکزی:

پارک فناوری:

خیابان نوآوری دوم، پلاک 23

پست الکترونیکی:

info@yasidea.ir

www.yasidea.ir

شرکت اندیشه سیمرغ یاس

Andisheh simorgh yas Co

شرکت اندیشه سیمرغ یاس
حوزه فعالیت شرکت:

شتاب دهنده 

خدمات شرکت:

مرکــز نــوآوری یــاس بــه عنــوان یــک نهــاد خصوصــی تســهیل گر، بــا شــعار بــزرگ تــر فکرکــن، در حــوزه ی اکوسیســتم کارآفرینــی ،خلــق کســب و کارهــای پایــدار و حرکــت در مســیر از ایــده تــا بــازار در پنــج واحــد زیرنظــرآن فعالیــت مــی کنــد. هدهــد، واحــد پایــش کارآفرینــی «یــاس»، یابنــده و ارزیــاب ایــده هــای کارآفرینــی و دســت بــه آچارهــای خــلاق و مســتعد اســت کــه اقــدام بــه طراحــی و اجــرای رویدادهــای مختلفــی در راســتای شــناخت و پــرورش ایــده هــای کارآفرینــی مــی نماید.ســیمرغ ،واحدشــتابدهنده «یــاس»، بــا ارائــه امکانــات و خدمــات بــه مخترعیــن و صاحبــان طــرح بــا نگاهــی ویــژه بــه حــوزه مکاترونیــک پشــتیبانی هــای لازم را از آن هــا بــه عمــل می آورد.ققنــوس ، واحــد توســعه تجــاری «یــاس»، ارتقاءدهنــده قابلیــت هــای تجــاری و توســعه محصــول گروههــای کارآفرینــی مــی باشــد. همــا، واحــد هدفمندســازی محتــوا و آمــوزش «یــاس»،در راســتای تولیدمحتــوا و آمــوزش هدفمنــد،کارگاه هایــی از قبیل ایــده کاوی و خلاقیــت، اکوسیســتم کارآفرینــی و ... مــی نماید.کافــه ایــده نیــز بــا برگــزاری رویــداد هــای دائمــی آن روی ســکه ، یــار مهربــان، تماشــاخانه و ... در حــوزه اکوسیســتم کارآفرینــی همــراه ســرو غــذا بــا تکیــه برســبک زندگــی ایرانــی _اســلامی یکــی از واحدهــای ایــن مرکــز مــی باشــد

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir