آرشیو مقاله برای › 01/-625

تقدیر از خدمات شایسته دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی دی-هشت 0-67 فروردین -621 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
تقدیر از خدمات شایسته دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی دی-هشت 0-67 فروردین -621 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پارک فناوری پردیس، نمادی از پیشرفت فناوری در ایران 0-67 فروردین -621 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت