رویـدادهـا

بازدید از پارک فناوری پردیس

بازدید از پارک فناوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

به منظور برنامه‌ريزی دقيق جهت بازديد از پارک فناوری پرديس یا شعب پارک، اقدامات ذيل مورد نظر است:

 

در سربرگ سازمان/نهاد/شركت متقاضی بازديد- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه

- شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با رويكرد عضویت در پارک: جناب آقای مهندس عسكری؛ مدیرکل جذب و پذيرش واحدهای  فناور پارک فناوری پردیس

- پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و نوآوری: جناب آقای مهندس قنبرپور؛ معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس

- بازدیدهای دانشجویی: جناب آقای جباری‌پور؛ مديركل ترويج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس

- بازدید از کارخانه نوآوری آزادی و کارخانه نوآوری های‌وی: جناب آقای مهندس عظیمیان؛ مدیركل توسعه شعب و پرديس‌های پارک فناوری پردیس

- سایر دستگاه‌های دولتی: جناب آقای مهندس خالقيان، مديركل ارتباطات و امور بين‌الملل پارک فناوری پرديس

*درخصوص شرکت‌های خصوصی و واحدهای فناور: پس از ارسال درخواست عضویت و آغاز فرایند جذب و پذیرش، هماهنگی بازدید از پارک فناوری پردیس از سوی کارشناسان اداره کل امور شرکت‎های دانش بنیان به عمل خواهد آمد.

-اشاره به نام و سمت بازديدكنندگان با قيد تعداد

-اشاره به اهداف بازديد

-تعيين دو تاريخ و زمان پيشنهادی برای بازديد

-معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.

 پس از تهيه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره 76250100-021 دورنگار گردد.

پس از ارسال دورنگار حتما از دبيرخانه پارک به شماره 76250250-021 داخلی 2538 پيگيری وصول انجام گردد.

 

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir