رویـدادهـا

فهرست مطالب:

 

پارک ژونگ گوان چون- تحليل SWOT
 
برنامه‌های ملی چين در ارتباط با پارک‌های علمی و فناوری
 
پارک‎های ملی علمی و فناوری چين

پارک‌هاي فناوري چين

پارک‌هاي فناوري چين

گردآوری تدوین: امين سالاري

ناشر: بامداد كتاب

سال چاپ: پائيز 82

شابک: 964-8131-19-8

تعداد صفحات: 80

  انقلاب فناوری اطلاعات منجر به موج جديدی از پارک‌های علمی در كشورهای آسيايی شده است. پارک علمی ژونگ گوان چون (ZPS) پيشقدم پارک‎های علمی چين در تاريخ 12 ساله آن‌ها می‌باشد.در اين مجموعه با استفاده از تحليل SWOT به مطالعه و تجزيه و تحليل ZSP می‌پردازيم. در ابتدا هفت فاكتور كليدی پارک‌های علمی موفق، معرفی می‌شوند. بر اساس اين هفت فاكتور قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدات ZSP‌ را تحليل كرده و توصيه‌های سياستگذاری را در اين ارتباط بيان می‌كنيم. در پايان تجربيات و درس‌های اخذ شده از ZSP بصورت زير خلاصه می‌شوند:
 
مرحله تجاری ويژه‌ای كه ZSP‌ طی فرايند انتقال بازار پشت سر گذارد.
 
كاركنان فراوان متخصص در زمينه تكنولوژی پيشرفته و بازار داخلی گسترده از مشخصه‌های بسيار مهم در پشتيبانی از توسعه ZSP می‌باشند.
 
سيستم فروش ناقص بعنوان يک مانع عمده برای ZSP‌ مطرح می‌باشد.
 
نقش اصلی يک پارک در كشورهای توسعه يافته جذب، پرورش و زايش تكنولوژی پيشرفته جهانی می‌باشد.

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir