رویـدادهـا

خدمت حمل مکانیزه زباله

حمل مکانیزه زباله

خدماتخدمات:

جمع‌آوری و حمل مکانیزه زباله به خارج از پارک

مسئولمسئول:

آقای ادیب

ساعات کارساعات حضور:

به صـورت یک روز درمیان پس از پایان ساعت اداری

شماره تماسشماره تماس:

025-7625025 داخلی2427

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1657163871

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir

سازمان‌های همکار