آخرین اخبار
حضور هياتي از مجموعه تات نفت در پارك فناوري پرديس پايان اولين دوره شتابدهي در مركز شتابدهي نوآوري انتخاب اوليه 30 طرح براي عضويت در مركز رشد فناوري نخبگان اولين كوه گشت كاركنان شاغل در پارك فناوري پرديس بررسي روند همكاري پارك فناوري پرديس و سازمان ملي بهره وري بازديد دستيار علمي و فناوري رييس جمهور روسيه از پارك فناوري پرديس انتصاب آقاي هرمزي نصيري به‌ سمت سرپرست اداره كل امور پشتيباني و خدمات عمومي