آخرین اخبار
یک روز شاد در پارک همراه با خانواده اولین دور مسابقات سریالی اینترنت اشیاء در ایران بازدید مديران مراكز رشد علوم پزشكي سراسر كشور از پارک فناوری پردیس فن بازار برای تجارت فناوری شتابدهنده ها و تقویت کارآفرینی سیلیکون‌ولی ایرانی تور علمی فرهنگی دانش آموزان کردستانی